Personuppgiftspolicy

Som företag regleras vi av Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation), vilket innebär att vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. Texten nedan är därför till för att beskriva för dig hur Hel Maskin och Lantbruksservice behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Vad innebär personuppgifter

Personuppgifter är information som kan användas för att identifiera dig som fysiskt levande person. Det kan röra sig om namn, telefonnummer, e-postadress mm. Vi som företag ansvarar för de personuppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan ske via telefon, e-post, hemsida, sociala medier, Blocket eller direkt i butik/verkstad i samband med köp av vara eller tjänst.

För vilket ändamål och hur länge

Syftet för att behandla dina personuppgifter är främst för att kunna fullfölja våra åtaganden och avtal med dig som kund, men också för att tillvarata dina intressen och hålla kontakt med dig som kund/potentiell kund, samt ge relevant och ändamålsenlig information/marknadsföring till kund/potentiell kund. Vi sparar inte uppgifter längre än behövligt för att kunna tillhandahålla god kundvård samt fullfölja våra åtaganden mot dig som kund.

Grund för hantering av dina personuppgifter

I samband med köp av vara och/eller tjänst hos oss, kommer den rättsliga grunden för hantering av dina personuppgifter att vara avtal. I samband med affärshändelser tillkommer en rättslig förpliktelse med anledning av Bokföringslagen. I de flesta övriga fall grundar vi oss på intresseavvägning som rättslig grund, då vi anser oss ha ett berättigat intresse och där personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet. Ett exempel på detta är direktreklam.

Överföring av information

Som företag är vi personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter inom vår verksamhet. Ibland använder vi oss av tredjepartsleverantörer/personuppgiftsbiträden för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund alternativt uppfylla bokföringslagen. Exempel på detta är företag tillhandahållande redovisningstjänster, molnbaserat bokföringsprogram, digital fakturahantering mm. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part och vi överför aldrig dina personuppgifter till ett tredjeland (land utanför EU/EES).

Dina rättigheter

  • Du har rätt till information om när och hur vi behandlar dina personuppgifter.
  • Du har rätt att begära ut utdrag om vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om dig.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att invända mot den personuppgiftsansvariges behandling av dina personuppgifter.
  • Du har rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll (dataportalitet), under förutsättning att den rättsliga grunden är avtal eller samtycke samt att det är uppgifter som rör dig själv och som du själv har genererat eller lämnat.
  • Du har rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på någon form av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, om beslutet kan ha rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka dig.
  • Du har rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om du finner felaktigheter kring vår hantering av dina personuppgifter.

Kontaktperson för GDPR

Annette Mika
annette@helmaskin.se